Od roku szkolnego 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Kobiórze uczniowie mogą korzystać z pomocy szkolnego doradcy zawodowego. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do przyszłej edukacji zawodowej, pracy zawodowej i podejmowania wyborów zawodowych.

Forma zajęć będzie mieć charakter:

- warsztatów aktywizujących - 60 minutowych

• indywidualny dla uczniów – w czasie wydzielonych godzin;

• indywidualny dla rodziców uczniów

Spotkania pod względem merytorycznym obejmują następujące działania w zakresie orientacji zawodowej:

• umiejętności gromadzenia i systematyzowania informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

• umiejętności tworzenia realistycznej samooceny, samopoznania, własnych oczekiwań i predyspozycji związanych z przyszłym zawodem;

• umiejętności związanych z działaniami praktycznymi przydatnymi przy kontaktach zawodowych z pracodawcą takich jak: pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych, szukanie ofert pracy.

Treści programowe zawarte są w trzech sferach:

Rozwój samopoznania

1. Uczeń poznaje swoje możliwości intelektualne, uzdolnienia i preferencje zawodowe.

2. Zna swoje zainteresowania oraz własny system wartości.

3. Rozróżnia specyfikę ról zawodowych.

Edukacja i praca

1. Uczeń potrafi uzyskać potrzebne informacje na temat dalszej edukacji.

2. Rozpoznaje specyfikę interesujących go zawodów.

3. Dobrze orientuje się na rynku pracy.

Planowanie kariery zawodowej

1. Uczeń potrafi planować przyszłość edukacyjną i zawodową.

2. Posiada umiejętności praktycznych zachowań prozawodowych takich jak:

– aktywnego poszukiwania pracy;

– udział w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą;

– poprawnego redagowania CV i listu motywacyjnego;

Oferowana pomoc będzie przebiegać w grupach klasowych oraz indywidualnie.